No icon

Baankiin Gadaa gurgurtaa Aksiyoona baankicha dhibbantaa 100% ol irraa gahe.

Baankiin Gadaa hundeeffama irraa jiru gurgurtaa Aksiyoona baankicha dhibbantaa 100% ol irraa gahuun haaldureewwan hojii eegaluuf baankicha barbaachisu xumura jiraachuu beeksise.

Waraqaan ragaa Abbootii Aksiyoona kaffaltii guutuu kaffalaniif keennama jiraachuu akkasumas Abbootiin Aksiyoona kaffaltiin irratti hafe gara Baankii isanitti dhiyoo deemudhaan lakkoofsa herreegaa cufaa Aksiyoonni itti kaffalamuu irratti galchuu akka danda'an Baankiin Gadaa ibseera.

Namni ykn dhaabbatni kaffaltii guutuu kaffalanii xumuran nagahee kaffaltii itti rawwataan qabaachuun waraqaa abbaa eenyummaa fudhachuu ni danda'u jedhameera.
 
Baankiin Gadaa Aksiyoona ykn Sheerii dabalataa bitachuun akka danda'amu ibsun; namni ykn dhaabbatni Aksiyoona dabalataa bitachuu barbaadu gucaa haaraa guutuun bitachuu akka danda'u ibsameera.

Aksiyoona ilaalchisee

Gatiin Aksiyoona tokko qarshii 1,000 yoo ta'u namni ykn dhaabbatni tokko Aksiyoona bitu kan danda'u inni xiqqaan isaa Aksiyoona 20 ykn qarshii 20,000 yoo ta'u, inni guddaan Aksiyoona 100,000 ykn qarshii 100,000,00 akka ta'eedha baankichi kan ifoomse.

Aksiyoona bituuf ulaagalee barbaachisan:

• Waraqaa eenyummaa lammummaa  ibsu, Paaspoortii, heyyama konkolaachisummaa.

• Maqaa ijoolleen bituuf immoo ragaa dhaloota fi waraqaa eenyummaa Abbaa ykn guddiftuu ni barbaachisa.
• Aksiyoona bitachuuf bakka bu'unsa seera kan qaban.
• Dhaabbileef heyyama daldalaa haarome kan qaban.
• Waldalee fi afooshaaleef heyyama itti hundaa'an kan qaban 

Wajjirri Baankii Gadaa magaalaa Finfinnee, Boolee Madaanalem Gamoo Oromiyaa darbii 2ffaa lakk. 202 fi darbii 4ffaa lakk. 402 irratti argama.

Comment As:

Comment (0)