HEALTH

Dhibeen Kalee akkamiin namatti dhufu danda'a?

Waantoonni armaan gadii kun Kalee  namaa balaaf kan saaxilaan ta'uu ogeessoonni ni himu. Waantota kanarraa of eegaa!

1. Fincaan finca’uu dhiisuun Read More