No icon

Dhibeen Kalee akkamiin namatti dhufu danda'a?

Waantoonni armaan gadii kun Kalee  namaa balaaf kan saaxilaan ta'uu ogeessoonni ni himu. Waantota kanarraa of eegaa!

1. Fincaan finca’uu dhiisuun hagaa nama muddutti qabatani turu.

2. Bishaan sirritti dhuguu dhiisuu.

3. Nyaata soogiddii itti baay’ate nyaachuu.

4. Infeekishinoota dafanii haala gaariin yaalamu dhabu.

5. Foon baay’isani nyaachuu.

6. Nyaata gahaa nyaachuu dhabuu.

7. Qoriicha dhukkuba namatti fursisuu(antiipeen) baay’isanii fayyadamu. Waan akka parastamol faa jechudha.

8. Yeroo dheeradhaaf osoo wal irraa hin kutiin Insuluunii fayyadamu(fudhachuu)

9. Alkoolii baay’isanii fayyadamuu fi

10. Boqonnaa gahaa dhabuun dhibee Kaleef akka nama saaxiluu danda'u ogeeyyin fayyaa ni ibsu.

 

Comment As:

Comment (0)