No icon

Finlaand biyya gammachuu qabdu ta'uudhaan addunyaarratti sadarkaa 1ffaa taate.

Caayaan gabaasaa Dhaabbata Biyyoota Gamtoomaniin deggeramu ''World Happiness Report'' jedhamu, gabaasa waggaa kan bara kanaatiin Finlaand ammas biyya gammachuu qabdu ta'uudhaan addunyaarratti 1ffaa taateetti jedhe.

Biyyoota Afriikaa keessaa ammoo Yugaandaa fi Itoophiyaan Keeniyaa caaluun walduraa duubaan 83ffaa fi 85ffaa ta'aniiru.

Keeniyaan kan kanaan dura turerraa qabxii lama gatuun 86ffaa taate. Taanzaaniyaan ammoo 94ffaa taateetti.

Biyyoota Afriikaa keessaa gammachuu qabaachuun addunyaarratti biyya jalqabaa kan taate Mooriishes yoo taatu sadarkaa 44ffaarra jirti.

Naayijeeriyaa fi Gaanaan walduraa duubaan sadarkaa 59ffaa fi 65ffaarra jiru.

Finlaand dorgommiiwwan afran darban irratti walitti aansuudhaan tokkoffaa baate akka gabaasa kanaatti. 

Namoota gabaasa kana barreessan keessaa tokko kan ta'e Joon Helliiweel, Finlaand tibba weerara vaayirasichaa walgargaaruudhaan sadarkaa olaanaa argatteetti jedhan.

Deenmaark, Siwiizarlaand fi Iceland walduraa duubaan lammaffaa hanga afraffaatti jiru.

Biyyoota Awurooppaan ala ta'an keessaa Niwu Ziilaand qofatu sadarkaa hanga kurnaffaa keessa seente.

UK'n sadarkaa 13ffaarra kan turte yoo ta'u gabaasa alanaa kanaan ammoo 17ffaa taate.

Ragaan kan funaaname biyyoota 149 keessatti sadarkaa gammachuu lammiileesaanii gaafachuudhaani.

Dhimmoonni akka deggersa hawaasaa, walabummaa dhuunfaa, galii biyyattiin waggaatti argattu(GDP) fi hammeentaan malaammaltummaa sadarkaa kana kaa'uuf akka ulaagaatti ilaalamaniiru.

Biyyoonni akka Afgaanistaan, Lesuutuu, Boot-siwaanaa, Ruwaandaa fi Zimbaabwee sadarkaa dhumaarra jiru.

Biyyoota gaafataman keessaa tokko sadaffaa kan caalan miira gammachuu hin qaban, sababoota isaan kaasan keessaa inni ijoon weerara koronaavaayirasiiti.

Haata'u malee biyyoonni 22 kan kanaan dura turerraa fooyya'iinsa agarsiisaniiru.

Chaayinaan bara darbeerra fooyya'nsa agarsiisun sadarkaa 94ffaa irraa gara 84ffaatti ol dhufteetti.

Akka gabaasni 'World Happiness Report' mul'isutti biyyoonni sadarkaa 1ffaa hanga 10ffaatti jiran:

1. Finlaand
2. Deenmaark
3. Siwiizarlaand
4. Iceland
5. Neezalaands
6. Noorway
7. Siwiidiin
8. Laksembaarg
9. Niw Ziilaand
10. Awustraaliyaa

Akka gabaasa kanaatti Afrikaa keessa immoo biyyoonni sadarkaa 1ffaa hanga 10ffaatti jiran:

1. Mooriishes
2. Koongoo B.
3. Avorii koost 
4. Kameeroon
5. Senegaal 
6. Gaanaa
7. Niijer
8. Gambiyaa
9. Beenin
10. Giinii

Source: BBC 

Comment As:

Comment (0)