No icon

Mohaammad Deeksisoo eessa akka geeffame wallaalaamee.

Dargaaggoo Mohaammad Deeksisoo eessa akka geeffamee erga wallaallee torbee darbeera jedhan maatiin.

Dargaggoo Mohaammad yakka ittiin himatame kanaan mirgi wabii isaa eegamee akka bahu yeroo lama manni murtii ajajus poolisiin osoo hin raawwatin tureera.

Haata'uu malee Bitootessa 23 bara 2013 ALI'tti Mohaammad Deeksisoo wabiidhaan akka bahu ta'ee namootaanis erga walargeen booda osoo hin fagaatin qaamni nageenyaa deebisee akka to'atee ture maatiin himaniiru.

Dargaggoon kun erga guyyoota saddeetiin dura qaama nageenyaatiin fudhatamee hanga ammaa eessa akka jiru hin beeknu jedhan maatiin Mohaammad Deeksisoo.

Obboleessi isaa Sulxaan Daksiisoo midiyaa idil addunyaa kan ta'e BBC'tti akka himetti, Mohaammad achi buuteesaa erga wallaallee amma guyyoota saddeet ta'eera jedhan. Sababa kanaanis maatiin dhiphina hamaa keessa jiraachuu Sultaan ni hima.

Uffatumallee kan ofirratti uffateen ala waan tokko hin qabu ture gaafa fuudhanii deeman. Amma eessa akka geessan beekuu hin dandeenye. Buufata waraanaa keessa galchan kan jedhu oduu dhageenya malee homaa mirkaneefachuu hin dandeenye" jedha obboleessi isaa Sulxaan Daksiisoo.

Abukaatoon isaa Obsinaan gamasaatiin, dargaggoon kun buufataalee poolisii magaalaa Jimmaa keessa jiran lamaan keessa akka hin jirre mirkaneefanneerra jedhuun BBC'tti himan.

Kanaan alatti garuu maamilli isaanii kun maal keessaafi eessa akka jiru beekuun rakkisaadha jechuudhaan dubbatu.

Komishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa maal jedha?

Komishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa gamasaatiin dhimma dargaggoo Mohaammad Deeksisoo kana itti dhiheenyaan hordofaa jiraachuu ibseera.

Komishinichatti Damee Jimmaatti daayireektarri dhimmoota Kominikeeshinii Obbo Dassaaleny Gammachuu BBC'tti akka himanitti, bakka dargaggoon kun jiru akka baruuf qaamolee nageenyaa biraa fedhiin jiru gadi aanaadhaa jedhan.

"Poolisii humna addaa Oromiyaa ganama kana gaafannee jirra. Waaree booda ammoo Poolisii Federalaa damee Jimmaa jiru isaan bira akka jiru, yoo jiraatemmoo nageenya akkamiirra akka inni jiru xalayaadhaan gaafachaa jirra," jedhan.

Komishiniin Mirgoota Namoomaa Itoophiyaa kanaan duras ibsa baasen Mohaammad Deeksisoo atattamaan hidhaatii gadhiifamuu qaba jedhee ture.

Sagantaa eebba barattoota Yunvarsiitii Jimmaa bara kana irratti sagalee mormii namoonni siyaasaa hidhaarraa akka gadhiifamaniifi haqa Haacaaluu Hundeessaatiif jechuun sagalee erga dhageessiseen booda dargaggoo Mohaammad Deeksisoo poolisiidhaan too'atamun isaa ni yaadatama.

Comment As:

Comment (0)