No icon

Mosaajiin haawasummaa 'Amayya' jedhamu Afaan Oromootiin yaadaa, qeeqaa fi ittin wal qunaamuuf gargaaruu ifoome.

Amaya Technologies LTD

Mosaajiin haawasummaa 'Amayya' jedhamu Afaan Oromootiin yaadaa, qeeqaa fi ittin wal qunaamuuf gargaaruu ifoome.

Ammayya'n pilaatfoormii  uummanni Oromoo yaadaa fi qeeqa wal jijjiiruu fi ittin wal quunnamuu akka ta'ee hudeessaa fi itti gaafatamaan 'Amaya Technologies LTD' Robba Mul'ata Alam Gadaa Magazine waliin turtii taasiseen ibseera.

Robba Mul'ata Alam barata 'Software Engineering' Yuunivarsiitii Finfinnee yoo ta'u, mosaajiin Amayya teeknooloojii Afaan Oromoo sadarkaa amma irra jiru caalaatti babal'suu fi Aadaa fi gola Oromiyaa addunyaatti beeksisuudha jedha.

Maaltu kakaasee moosaajii Amayya hojjachuuf?

Twitter'n moosaajilee hawaasummaa jiran keessa odeeffannoo qulqullaa'aa keessatti sadarkaa the olaanaa irratti argama.

Kanaaf uummanni Oromoos akkasuma mosaajii hawaasummaa kan mataa isaa qabaachuu qaba jedhee yaadun appii kana hojjachuun Robba'n dubbateera.

Dabalataan namoonni suura isaanii yeroo irreechaa fesbuukii irratti waliif qooduu irra pilaatfoormii Afaan Oromoo qindaa'ee irratti akka waliif qoodaaniif yaadudhaan hojjachuu Robba'n ibseera.

Amayya'n torban tokko keessatti namoonni 5000 ol gad buufataniiru, fayyadamtoota 5000 ol argateera.

Yaadni namootaa hundi karaa Amayya, karaa review Google Play irraa fi karaa fuula Facebook ergame baay'ee gaarii fi kan hamilee isaa kan jajjabeesse ta'u Robba'n himeera.

Hanqiinoota mosaajii Amayya irratti mul'atan foyyeessa(version) haaraa dhufun akka sirraatuu ibsameera. Mosaajii Amayya karaa Android, IOS fi website'dhaan argachuu ni danda'ama.

 

 

Comment As:

Comment (0)