No icon

Naasaa keessatti saffiisni intarneetii 91Gb/s dha. — GADAA MAGAZINE

Dhugaawwan Teeknoolojii:

• Baroota 1950 keessa kompiyuutarri maqaa amma ittin waamnu osoo hin taanee "Electronic Brain" jedhama.
• Addunya irratti yeroo jalqabaaf hard disk GB 1 kan hojjate IBM yoo ta'u bara 1980tti fi gatiin isaa dolaara Ameerikaa 40,000 ture.
• Dhukkubni sodaa teeknooloojii 'technophobia' jedhama. Biyya keenyaatti dargaggoota dabalatee Aanga'oonni, dureeyyiin fi qaamoleen hawaasa baay'een dhibee kanaaf saxilamoodha.


• Dandeettin gahuumsan yaaduu sammuu dhala nama herregaa CPU kompiyuutaraatiin yoo madalamuu saffisaa 30000 Ghz ol qaba.
• Hardi Diskiin pentabaayitii 1 waggoota 13.3f vidiyoo HD warabuu ni danda'a.
- 1024 GB = 1 TP
- 1024 TB = 1 pentabyte
• Taphootaa ykn Gemoota hundaa keessa gemiin baasii guddaan hojjatamee 'Grand Theft Aoto V' ykn 'GTA5' kan jedhamu yoo ta'u hojjatamuufis dolaarri Ameerikaa miliyoonni 625 itti baheera.


• Namni tokko daqiiqaa keessatti giddugaleessan al 20 ija ni libsata. Haata'uu malee namni tokko yeroo kompiyuutaraa fayyadamuu daqiiqaatti al 7 qofa ija isaa libsata.
• 'Mydoom' hanga ammaatti vaayirasoota kompiyuutaraa uumamaan keessa saffisaan tatamsa’uu fi miidhaa hamaa fiiduun sadarkaa duraa irraa jira.
• Mallaqni addunyaa parseentiin 92 % kompiyuutaroota irraa kan argamu, yoo ta'u parseentiin hafee %8 kan argamu harkaa keenya irraati.


• Raadiyoon dhaggeeffatootaa miliyoona 50 dhaqqabuuf waggoota 38 itti fudhate.
• Televiiziyoonin dawwaatootaa miliyoona 50 dhaqqabuuf waggoota 13 itti fudhate.
• Bilbilli 'iPhone' namoota miliyoona 50 harkaa gahuuf waggoota 3 itti fudhate.


• Vaayirasonni kompiyuutaraa 6000 ol ta'an ji'a ji'an hojjatamanii gadhiifamuu.
• Naasaa keessatti saffiisni intarneetii 91Gb/s dha.
• Giddugaleessan guyyaa tokkotti email'oonni miliyoona 60 ni ergamuu haata'uu malee ? spam kan ta'anidha.

Maddi: Toora interneetaa 

Comment As:

Comment (0)