No icon

Barnoonni sirna Gadaa akka gosa barumsaa tokkootti manneen barnootaa Afaan Oromoon barsiisan hunda keessatti kennamuu jalqabeera.

Barnoonni sirna Gadaa akka gosa barumsaa tokkootti manneen barnootaa Afaan Oromoon barsiisan hunda keessatti kennamuu jalqabeera.

Hayyoonni hedduun kan sirna Gadaa irratti qorannoo adeemsisaa turan qophii kitaabaa kanarratti hirmaataniiru. Kitaabni kuni barattoota kutaa 1 hanga 8 jiraniifi kan qophaa'e," jedhan Hogganaa Itti aanaan BBO obbo Efreem Tasammaa.

Hanga ammaattis kitaabni barataa fi qajeelchi barsiisaa miliyoona walakkaa ol ta'u maxxanfamee manneen barnootaatiif rabsamuu eeran.

Kitaabni Gadaa kun duudhaa sirna Gadaa gadi fageenyaan kan barsiisuu fi gulantaalee sirna Gadaa, duudhaawwan Waaqeffannaa akkasumas ga'ee gulantaalee Gadaa sirritti kan hammate ta'uu himan.

"Barnootni Gadaa kun duudhaa sirna Gadaa karaa aadaatiin daddarbaa ture ammayyeesuuf kan gargaarudha. Barattoota beekumsaa fi amala gaarii kan gonfachiisu waan ta'eef jijjiirama biyyaatiif gumaacha guddaa fida" jedhan.

Gara fuula duraattis naannolee Ollaa kanneen fedhii barsiisuu qabanitti babal'isuuf karoorri qabamee jiraachuus himu Obbo Efreem.

"Afaan Oromoo barachuuf fedhiin jiru amma naannolee hedduu biraa dhufaa jira. Akkuma sana karaa fedhii isaanii giddugaleessa godhateen Afaan Oromoos ta'e barnoota sirna Gadaa kana naannolee biraattis kan babal'atu taha" jedhaniiru.

Comment As:

Comment (0)